Excel 2010 – Statistilised funktsioonid (HARJUTUS 11)

Statistilised funktsioonid aitavad meil kiiresti leida kõige väiksemat arvu, keskmist, koguarvu, tühjaks jäänud lahtreid jne jne. Alla on lisatud sellesse gruppi lisatud funktsioonid.

Väikseim ja suurim arv

Kasutades funktsioone MIN() ja MAX() leivad arvude massiivist kõige väiksema ja kõige suurema arvu.

=MIN(A1:A10)

=MAX(A1:A10)

Massiivist näiteks kolmanda suuruse leidmiseks kasutame LARGE() funktsiooni.

=LARGE(A1:A10;3)

Samas näiteks tagant poolt teise kõige väiksema arvu leidmiseks kasuta SMALL() funktsiooni

=SMALL(A1:A10;2)

Keskmised

Üks levinumaid keskmise leidmise viise on artimeetiline keskmine, mille puhul leitakse kõigi väärtuste summa ja jagatakse objektide arvuga. Sellisel puhul on kõikide arvude väärtused võrdselt olulised. Aritmeetilise keskmise ehk keskväärtuse leidmiseks kasutame AVERAGE() funktsiooni.

Näiteks inimeste vanused 18,19,20,21,19,20. Nende arvude kogusumma on 117 ja kui see jagada läbi objektide arvuga 6, siis saame keskmiseks 19,5.

=AVERAGE(G19:G24)

Juhul, kui sul on mingi tingimus, et loe keskmine arvudest, mis on suuremad kui 20. Siis kasutame funktsiooni AVERAGEIF()

=AVERAGE(G19:G24;“>20”) 

Järgmine keskmise leidmise funktsioon on MEDIAN(). See funktsioon jagab arvude massiivi võrdselt kaheks – pooled alla mediaani ja pooled üle. Selle eelis seisneb selles, et keskmine pole mõjutatud üksikutest suurimatest ja väiksematest arvudest.

Võtame arvud 2,3,3,5 ja 7. Kuna arvude hulk on paaritu siis tuleb selleks täpselt keskmine arv, milleks on 3. Kui arvud on paaris, siis võetakse kahe arvui keskmine. Näiteks arvud 2,3,3,5,7 ja 10, siis on mediaaln 4.

=MEDIAN(C1:C6)

Kui on vaja teada, milline väärtus esineb vahemikus kõige sagedamini, siis tuleb mängu MODE() funktsioon. Võtame näiteks arvud 2,2,4,2 ja 1. Sel juhul saame moodi 2, kuna seda esineb kolm korda ja kõige rohkem.

=MODE(C1:C6)

Versioon Excel 2010 tegelikult hülgas MODE() funktsiooni ja need asendati MODE.MULT() ja  MODE.SNGL() funktsiooniga. Probleem seisnes selles, et kui mõnda väärtust esines võrdselt massiivis, siis kuvati ainult esimene. Seda funktsiooni asendab otseselt MODE.SNGL().

Ja nagu ära arvasite, suudab MODE.MULT() näidata kõiki esinevaid väärtusi. Selleks märgi ära soovitud vahemik, sisesta funktsioon ja vajutaCtrl+Shift+Enter.

=MODE.SNGL(F3:F14)

=MODE.MULT(F3:F14)

Andmete loendus

Andmete loenduseks on põhiliselt neli viisi:

  • COUNT() – loeb kokku lahtrid, mis sisaldavad arve
  • COUNTA() – loeb kokku kõik täidetud lahtrid
  • COUNTBLANK() – loeb kokku kõik täitmata
  • COUNTIF() –  loeb kokku vastavalt etteantud tingimusele

=COUNT(E1:E13)

=COUNTA(E1:E13)

=COUNTBLANK(E1:E13)

=COUNTIF(E1:E13;“mees”) //loeb kokku lahtrid väärtusega “mees”

=COUNTIF(E1:E13; “>10”) //loeb kokku lahtrid, mille väärtus on üle 10 

 

Statistikafunktsioonid

FunktsioonKirjeldus
AVEDEVAnnab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal.
AVERAGEAnnab vastuseks oma argumentide keskväärtuse.
AVERAGEAAnnab vastuseks oma argumentide keskväärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
AVERAGEIFAnnab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).
AVERAGEIFSAnnab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).
BETADISTAnnab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
BETAINVAnnab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
BINOMDISTAnnab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.
CHIDISTAnnab vastuseks Χ2-jaotuse tõenäosuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse.
CHIINVAnnab vastuseks Χ2-jaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.
CHITESTAnnab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.
CONFIDENCEAnnab vastuseks valimikeskmise usaldusvahemiku.
CORRELAnnab vastuseks kahe andmekogumi korrelatsioonikordaja.
COUNTLoendab argumentide loendis olevaid arve.
COUNTALoendab argumentide loendis olevaid väärtusi.
COUNTBLANKLoendab vahemiku tühjad lahtrid.
COUNTIFLoendab antud kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.
COUNTIFSLoendab mitmetele kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.
COVARAnnab vastuseks kovariatsiooni, andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.
CRITBINOMAnnab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.
DEVSQAnnab vastuseks hälvete ruutude summa.
EXPONDISTAnnab vastuseks eksponentjaotuse.
FDISTAnnab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
FINVAnnab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
FISHERAnnab vastuseks Fisheri teisenduse.
FISHERINVAnnab vastuseks Fisheri pöördteisenduse.
FORECASTAnnab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi.
FREQUENCYAnnab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina.
FTESTAnnab vastuseks F-testi tulemi.
GAMMADISTAnnab vastuseks gammajaotuse väärtuse.
GAMMAINVAnnab vastuseks gammajaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
GAMMALNAnnab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).
GEOMEANAnnab vastuseks geomeetrilise keskmise.
GROWTHAnnab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi.
HARMEANAnnab vastuseks harmoonilise keskmise.
HYPGEOMDISTAnnab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.
INTERCEPTAnnab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi.
KURTAnnab vastuseks andmekogumi ekstsessi.
LARGEAnnab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas.
LINESTAnnab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.
LOGESTAnnab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid.
LOGINVAnnab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni.
LOGNORMDISTAnnab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
MAXAnnab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse.
MAXAAnnab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
MEDIANAnnab vastuseks antud arvude mediaani.
MINAnnab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse.
MINAAnnab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
MODEAnnab vastuseks andmekogumi kõige enam esineva väärtuse.
NEGBINOMDISTAnnab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.
NORMDISTAnnab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
NORMINVAnnab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
NORMSDISTAnnab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtuse.
NORMSINVAnnab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
PEARSONAnnab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja.
PERCENTILEAnnab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.
PERCENTRANKAnnab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmekogumis.
PERMUTAnnab vastuseks antud objektide arvu permutatsioonide arvu.
POISSONAnnab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.
PROBAnnab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel.
QUARTILEAnnab vastuseks andmekogumi kvartiili.
RANKAnnab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.
RSQAnnab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu.
SKEWAnnab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja.
SLOPEAnnab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu.
SMALLAnnab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas.
STANDARDIZEAnnab vastuseks normaliseeritud väärtuse.
STDEVArvutab valimi põhjal standardhälbe.
STDEVAArvutab valimi põhjal standardhälbe, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
STDEVPArvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.
STDEVPAArvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
STEYXAnnab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis.
TDISTAnnab vastuseks Studenti t-jaotuse.
TINVAnnab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
TRENDAnnab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi.
TRIMMEANAnnab vastuseks andmekogumi ahendi keskväärtuse.
TTESTAnnab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.
VARAnnab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.
VARAAnnab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
VARPArvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.
VARPAArvutab dispersiooni kogu populatsiooni alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
WEIBULLAnnab vastuseks Weibulli jaotuse.
ZTESTAnnab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

 

HARJUTUS 11

Lae alla fail harjutus11.xlsx

429.jpg

Viimased postitused

Meist

metshein.com on pakkunud juba üle kümne aasta tasuta eestikeelseid infotehnoloogiaga seotud kursusi. Sama kurssi püütakse järgida ka edaspidi. Eesmärk muuta arvutiõpe võimalikult lihtsaks!

metshein.com: parim eestikeelne koolitusportaal

Autorist ja kontakt: kliki siia

Hetkel õpivad:

There are no users currently online

Kontrolli tunnistust

Tööribale